Live Chat Πακέτα & Τιμές
 • Νομικές Πληροφορίες
 • Άδεια Χρήσης
 • ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

  ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ Η DEPOSITPHOTOS INC., ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ("DEPOSITPHOTOS") ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ.

  ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ DEPOSITPHOTOS. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

  Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους όρους της Συμφωνίας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email: support@depositphotos.com.

  Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της Συμφωνίας, μη χρησιμοποιήσετε το Site (όπως αργότερα ορίζεται) ή τις Υπηρεσίες τους (όπως αργότερα ορίζονται). Οι παρόντες όροι της Συμφωνίας καθορίζουν τον τρόπο χρήσης του Site και των Υπηρεσιών από εσάς, καθώς και τις ευθύνες σας ως Χρήστης.

  Με τη χρήση αυτού του Site ή των Υπηρεσιών του, συμφωνείτε να ακολουθείτε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Το Depositphotos διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων της Συμφωνίας οποιαδήποτε στιγμή, δημοσιεύοντας αυτές τις τροποποιήσεις στο Site. Εσείς που συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Site και τις Υπηρεσίες μετά τη δημοσίευση των τροποποιήσεων συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις, είτε τις έχετε διαβάσει, είτε όχι. Σας συνιστούμε να ανατρέχετε ανά διαστήματα σε αυτές, ώστε να ενημερώνεστε για τις αλλαγές του Site.

  Στο εξής, ο όρος "Χρήστης" θα αναφέρεται σε εσάς, οποιαδήποτε οντότητα εκπροσωπείτε, τους διαδόχους σας και τους εξουσιοδοτημένους σας. H Depositphotos, Inc., εταιρία με έδρα τη Φλόριντα των ΗΠΑ ("Depositphotos") και ο Χρήστης μπορούν να αναφέρονται στο εξής ως "Πρόσωπα" και ο καθένας "Πρόσωπο".

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

  ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ, το Depositphotos λειτουργεί site που επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν τα αρχεία τους και να κατέχουν την άδεια αυτών των αρχείων.

  ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ, ο Χρήστης επιθυμεί να διασφαλίσει ορισμένα δικαιώματα χρήσης για κάποια αρχεία που βρίσκονται στο site του Depositphotos.

  ΣΥΝΕΠΩΣ: η παραλαβή και η επάρκεια που αναγνωρίζονται δια του παρόντος, και λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αιτιολογικές σκέψεις, όσο και τις αμοιβαίες συμβάσεις και συμφωνίες που παρατίθενται παρακάτω, οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ως εξής:

  1. DΟΡΙΣΜΟΙ

  Για το σκοπό αυτής της Συμφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω όροι με το αντίστοιχο νόημα:

  Με το Site εννοείται το http://depositphotos.com και οποιοδήποτε άλλο site μέσω του οποίου το Depositphotos παρέχει Υπηρεσίες του (όπως ορίζονται εδώ).

  Ως Αρχείο ορίζεται οποιαδήποτε εικονογράφηση, φωτογραφία, βίντεο που παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να συνοδεύεται από αντίστοιχα αρχεία, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Site και μπορεί να τα βρει κανείς εκεί.

  Το Εξουσιοδοτημένο Παράγωγο Έργο αποτελεί την πατρότητα ενός έργου, το οποίο περιέχει ένα Αρχείο που έχει τροποποιηθεί ικανοποιητικά, ώστε να είναι νέο αυθεντικό έργο που δίνει στον συνεργάτη το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πατρότητα του έργου να μην έχει κατατεθεί από το Χρήστη σε καμία τράπεζα πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένου και του Site Depositphotos).

  Υπηρεσίες είναι οι παροχές που προσφέρει το Depositphotos και επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάσουν τα αρχεία τους στο site, να τα χρησιμοποιήσουν άλλοι χρήστες και όλες τις άλλες παρεπόμενες δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της επικοινωνίας και των συναλλαγών χωρίς περιορισμούς μεταξύ των ιδιοκτητών και των δημιουργών των αρχείων και των χρηστών).

  Έξοδα εννοούνται στο εξής τα έξοδα των αδειών.

  Χρήστης είναι η οντότητα που ορίζεται στην πρώτη παράγραφο της Συμφωνίας.

  Συνεργάτης είναι ο ιδιοκτήτης των αρχείων ή/και των δικαιωμάτων αυτών, ο οποίος ανεβάζει αρχεία στο Depositphotos.

  Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι ορισμένες πληροφορίες, έννοιες, δεδομένα και τεχνογνωσία,  σε προφορική, οπτική, ηλεκτρονική ή απτή μορφή, και σχετίζονται με τις Υπηρεσίες, την εργασία και την προσδοκώμενη εργασία του Depositphotos, αλλά και με τα υπάρχοντα και πιθανά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες του Depositphotos, στα οποία περιλαμβάνονται η απεριόριστη χρήση των λιστών των Χρηστών, των λιστών των Αρχείων, των λιστών των Συνεργατών, των εμπορικών μυστικών, των εφευρέσεων, της τεχνολογίας, των σχεδίων, των μεθόδων, της τεχνογνωσίας, των συστημάτων, των προγραμμάτων λογισμικού, των έργων ιδιοκτησίας, των οικονομικών καταγραφών, των πληροφοριών που περιλαμβάνουν τιμολόγηση, λίστες πελατών, πακέτα συνδρομών, σχέδια, προτάσεις, διαφημιστικά πλάνα και στρατηγικές.


  2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

  Με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται εδώ, το Depositphotos επιτρέπει στο Χρήστη, και ο Χρήστης αποδέχεται, τη μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια και υπο-άδεια χρήσης των αγορασθέντων Αρχείων για ένα ισχύον ποσό, χωρίς χρονικό περιορισμό και σε συμφωνία με τους όρους της Τυπικής ή της Εκτεταμένης Άδειας χρήσης (οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν κατά καιρούς από το Depositphotos).

  Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσει ένα Παράγωγο Έργο, αλλά μόνο σε συμφωνία με τους όρους και τους περιορισμούς που περιγράφονται εδώ. Ο χρήστης συμφωνεί να μην ανεβάσει κάποιο αρχείο ή Παράγωγο Έργο σε κάποια τράπεζα πληροφοριών ή παρεμφερή βάση δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του Depositphotos).

  Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση ενός Αρχείου ή ενός Παράγωγου Έργου. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί ένα Αρχείο ή ένα Παράγωγο Έργο, μόνο υπό τους παρόντες επιτρεπτούς όρους.

  3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  Ο Χρήστης γνωρίζει και συμφωνεί με το ότι κάθε Αρχείο, μαζί με τα δικαιώματά του, ανήκει στον Συνεργάτη του συγκεκριμένου Αρχείου και όχι στο Χρήστη. Οι Συνεργάτες κατέχουν όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και την ιδιοκτησία των Αρχείων, με το Χρήστη να μη μπορεί να αλλάξει τον τίτλο ή την ιδιοκτησία.

  4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Ο Χρήστης, πέραν των δικαιωμάτων που χορηγούνται στην παρούσα Συμφωνία, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ή να γνωστοποιήσει οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές Πληροφορίες, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Depositphotos. Ο Χρήστης οφείλει να προστατεύει στον υψηλότερο εμπορικά εύλογο βαθμό τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, βεβαιώνοντας επίσης γραπτά ότι δε θα τις χρησιμοποιήσουν ούτε οι εργαζόμενοι ή σύμβουλοι που έχουν πρόσβαση σε αυτές. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε παραβίαση του απορρήτου από τους εργαζόμενους ή τους συμβούλους του. Μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ο Χρήστης, μετά από αίτημα του Depositphotos, καλείται είτε να επιστρέψει στο Depositphotos όλα τα αυθεντικά και αντίγραφα Εμπιστευτικών Πληροφοριών και των αρχείων και των καταγραφών που δημιουργήθηκαν με αυτά, είτε να τα καταστρέψει. Ο Χρήστης μπορεί να γνωστοποιήσει μόνο τη γενική φύση, αλλά όχι λεπτομέρειες οικονομικών όρων της παρούσας Άδειας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Depositphotos. Τίποτα από το παρόν κείμενο δε μπορεί να αποτρέψει το Χρήστη από το να αποκαλύψει το σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών όταν απαιτείται νομικά από κρατικό οργανισμό ή όταν η γνωστοποίηση αυτών ζητείται από το νόμο, με την προϋπόθεση ότι πριν την γνωστοποίηση αυτών, ο Χρήστης έχει καταβάλλει τις απαραίτητες προσπάθειες να:

  • ειδοποιήσει προηγουμένως το Depositphotos, για το αίτημα αυτής της γνωστοποίησης
  • συνεργαστεί πλήρως με το Depositphotos στην προστασία ενάντια σε τέτοιες γνωστοποιήσεις ή λαμβάνοντας ασφαλιστικά μέτρα.

  Χρηματικές ζημιές δε θα αποτελούν επαρκή αποζημίωση αν παραβιαστεί η Ενότητα 4, ή οι Ενότητες 2 ή 3 και συνεπώς, το Depositphotos δικαιούται, παράλληλα με όποιες άλλες νομικές ή δίκαιες λύσεις, να προβεί σε ασφαλιστικά μέτρα ή παρεμφερή νομική λύση ενάντια σε τέτοια παράβαση ή απειλούμενη παράβαση, χωρίς να είναι αναγκαία η παροχή εγγύησης.

  5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

  Ο Χρήστης οφείλει να πληρώνει όλα τα Έξοδα, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στη σελίδα των Τιμών.

  Αν ο Χρήστης παραβλέψει την Ενότητα 2 της Συμφωνίας, η οποία αναφέρεται σε περιορισμένες περιπτώσεις αναπαραγωγών χωρίς την απόκτηση Εκτεταμένης Άδειας, οφείλει να ενημερώσει γραπτά το Depositphotos για την υπέρβαση του αριθμού των επιτρεπόμενων αναπαραγωγών. Ο Χρήστης καλείται να αποστείλει αυτή την ειδοποίηση στο Depositphotos σε διάστημα δέκα (10) ημερών μετά την υπέρβαση αυτού του ορίου. Η ειδοποίηση πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τον αριθμό των επιπρόσθετων αναπαραγωγών που έγιναν από το Χρήση τον κάθε μήνα. Ο Χρήστης συμφωνεί πως σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των επιτρεπτών αναπαραγωγών καλείται να πληρώσει ένα ποσό ως αποζημίωση, το οποίο θα υπολογιστεί από το Depositphotos, με βάση την υπέρβαση των αναπαραγωγών του Χρήστη.

  6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  Το Depositphotos διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γραπτή ενημέρωση σε λογικό χρονικό διάστημα, να ζητήσει από ανεξάρτητο ελεγκτή να εξακριβώσει τη συμμόρφωση του Χρήστη με την παρούσα Συμφωνία. Ο Χρήστης οφείλει να έχει διαθέσιμα όλα τα σχετικά βιβλία και έγγραφα για τέτοιου είδους έλεγχο, σε τυπικές ώρες εργασίας, στον κύριο χώρο εργασίας του Χρήστη.  Τέτοιοι έλεγχοι καλύπτονται οικονομικά από το Depositphotos, εκτός και αν ο έλεγχος φανερώσει μη καταβολή πληρωμών από το Χρήστη μεγαλύτερων του 5%, για το διάστημα που γίνεται ο έλεγχος. Σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης καλείται να αποζημιώσει το Depositphotos για αυτά τα έξοδα. Αν ο έλεγχος φανερώσει μη καταβολή πληρωμών από το Χρήστη, τότε ο Χρήστης καλείται να πληρώσει το συντομότερο δυνατόν το Depositphotos, τόσο το ποσό που οφείλει, όσο και τους προστιθέμενους τόκους.

  7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

  Η παρούσα Συμφωνία έχει ισχύ από την παρούσα ημερομηνία και μπορεί να λήξει μόνο με τους παρακάτω τρόπους:

  • από το Χρήστη, μετά από ειδοποίηση προς το Depositphotos
  • από το Depositphotos αμέσως μετά την παράβαση των Ενοτήτων 2,3,4 από το Χρήστη ή
  • από ένα από τα δυο πρόσωπα, σε περίπτωση που ένας παραβιάσει κάποιο όρο της Συμφωνίας και αποτύχει ο άλλος να αντιμετωπίσει την παράβαση μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης από το άλλο πρόσωπο.

  Αν ο Χρήστης λήξει αυτή τη Συμφωνία με βάση την Ενότητα 7(α) ή αν το Depositphotos λήξει τη Συμφωνία με βάση την Ενότητα 7(2) ή (3), τότε ο Χρήστης καλείται να πληρώσει όλο το ποσό που οφείλει μέχρι τότε. Με τη λήξη της Συμφωνίας για οποιοδήποτε λόγο, λήγουν και τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι άδειες των δυο πλευρών, με εξαίρεση τις παρακάτω:

  • Υποχρεώσεις του Χρήστη σχετικά με χρεώσεις, πληρωμές ή έξοδα που οφείλονται στο Depositphotos πριν τη λήξη της Συμφωνίας, τα οποία δε διαγράφονται με τη λήξη, με αυτές οι πληρωμές να πρέπει να πληρωθούν άμεσα κατά την ημερομηνία της λήξης (αν όχι νωρίτερα)
  • Ο Χρήστης δεν έχει περαιτέρω δικαίωμα χρήσης των Αρχείων μετά τη λήξη της Άδειας ή την ημερομηνία λήξης, με το Χρήστη να καλείται να καταστρέψει όλα τα πρωτότυπα και τα αντίγραφα των Αρχείων και τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ή στον έλεγχό του, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήξη, σύμφωνα με την ενότητα 7(2) και τις ενότητες 3 (Δικαιώματα Ιδιοκτησίας), 4 (Εμπιστευτικές Πληροφορίες) 8 (Αποποίηση Εγγύησης), 9 (Αποζημίωση), 10 (Περιορισμός Ευθύνης), 11 (Συμμόρφωση με νόμους), 12 (Γενικοί Όροι), με αυτή την ενότητα 7 να ισχύει για λήξη με οποιαδήποτε αιτιολόγηση ή λήξη της Συμφωνίας.

  Το Depositphotos διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να ακυρώσει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε άδεια δόθηκε στο Χρήστη ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε Αρχείο με παρεμφερές/εναλλακτικό αρχείο. Σε περίπτωση τέτοιας αντικατάστασης μετά από αποστολή ειδοποίησης με email, η άδεια του Αρχείου που αντικαθίσταται (μεταξύ αυτών και τα προϊόντα που δεν είχαν ακόμα κατασκευαστεί) ακυρώνεται Μια ανανεωμένη άδεια τίθεται σε ισχύ για το αρχείο που αντικαταστάθηκε. Ο Χρήστης συμφωνεί να μη χρησιμοποιήσει ξανά το Αρχείο που αντικαταστάθηκε ή άλλο Παράγωγο Έργο του, αλλά και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τον τερματισμό ή τη λήξη της χρήσης του.

  8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

  ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ, ΤΟ SITE ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΤΟ DEPOSITPHOTOS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ, ΤΟ SITE ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Η ΧΡΗΣΗ.

  9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

  Ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει το Depositphotos, το προσωπικό, τους υπαλλήλους, τους μετόχους, τους διευθυντές, τα μέλη, τους συνεργάτες, αναφορικά με οποιαδήποτε ζημιά, ευθύνη, ή προβλήματα που προκύπτουν κατά τη χρήση ενός Αρχείου ή Παράγωγου Έργου είτε από εκείνον, είτε από τρίτο πρόσωπο που έλαβε αντίγραφο του Αρχείου ή του Παράγωγου Έργου από το Χρήστη. Ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει περαιτέρω το Depositphotos για όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που θα αναλάβει το Depositphotos για την εφαρμογή των όρων της παρούσας Συμφωνίας.

  10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ DEPOSITPHOTOS ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Η ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΤΟ DEPOSITPHOTOS ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΤΟ DEPOSITPHOTOS ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΤΟΥ SITE Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΤΟΥ SITE, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΤΟ DEPOSITPHOTOS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.

  11. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ

  Ο χρήστης έχει δικαίωμα χρήσης των Αρχείων και απαγορεύεται να παραβιάσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των Αρχείων, να εξάγει ή να επανεξαγει τα Αρχεία ή άλλες πληροφορίες των Αρχείων που παρέχονται από το Depositphotos, άμεσα ή έμμεσα (συμπεριλαμβανομένης και της απομακρυσμένης πρόσβασης) προς άλλη χώρα, για την οποία οι Η.Π.Α ή άλλη σχετική δικαιοδοσία απαιτούν άδεια εξαγωγής ή άλλη κυβερνητική έγκριση για την εξαγωγή χωρίς πρώτα την άδεια ή την έγκριση. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τελευταίους κανονισμούς εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι υπεύθυνος να υπερασπιστεί και να αποζημιώσει το Depositphotos από και ενάντια τέτοιων ζημιών, προστίμων, ποινών, αξιολογήσεων, υποχρεώσεων, εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και των δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από οποιοδήποτε ισχυρισμό ότι τα Αρχεία, ή άλλες πληροφορίες των Αρχείων που παρέχονται στο Depositphotos, εξήχθησαν ή απέκτησαν άλλη πρόσβαση, εστάλησαν ή μεταφέρθηκαν κατά παράβαση των ισχυόντων νόμων και κανονισμών. Ο Χρήστης καλείται να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, τους κανονισμούς, τους κανόνες και τις κυβερνητικές απαιτήσεις με σεβασμό απέναντι στο Λογισμικό με την αντιμετώπιση του Χρήστη απέναντι σε αυτές τις υποχρεώσεις ή άλλη δικαιοδοσία προς ή από το Χρήστη να επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τη χρήση ή την πρόσβαση του Λογισμικού. Σε περίπτωση που η παρούσα Συμφωνία απαιτείται να κατοχυρωθεί από οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή, ο Χρήστης καλείται να πραγματοποιήσει αυτή την εγγραφή και καλείται να καλύψει τυχόν έξοδα ή φόρους που σχετίζονται με αυτή.

  12. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  12.1 Ανωτέρα Βία. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πλευρά εμποδίζεται ή αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, για οποιοδήποτε λόγο πέρα του εύλογου ελέγχου της πλευράς που επικαλείται αυτό τον όρο, παρατείνεται η απόδοση της επηρεαζόμενης πλευράς για το διάστημα της καθυστέρησης ή της αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων.

  12.2 Παραίτηση. Η παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος παράβασης ή όρου της παρούσας Συμφωνίας από μια εκ των δυο πλευρών δεν συνεπάγεται ως παραίτηση από επόμενη παραβίαση του ίδιου ή άλλου όρου, ούτε μπορεί οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη της μιας πλευράς σχετικά με την άσκηση ή χρήση των δικαιωμάτων της, όπως ορίζονται εδώ, να αποτελεί παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ή προνόμιο.

  12.3  Όχι Μεσολαβητές, μόνο Ανεξάρτητοι Ανάδοχοι. Τίποτα από όσα περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία δεν πρέπει να θεωρούν σε καμία περίπτωση τη μια πλευρά ως μεσολαβητή ή αντιπρόσωπο της άλλης, ή και τις δυο πλευρές ως από κοινού εταίρους ή μέλη κοινοπραξίας.

  12.4 Εφαρμοστέο Δίκαιο, Δικαιοδοσία και Τοπική Αρμοδιότητα. H παρούσα συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται με βάση τους νόμους της πολιτείας της Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιλογή των νομικών διατάξεων. Σε περίπτωση διαφωνίας με άλλους νόμους, κανόνες και κανονισμούς, ισχύουν αυτοί των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών ισχύει για την παρούσα συμφωνία. Η αποκλειστική δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα για οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα που προκύπτει από αυτή τη Συμφωνία ανήκει στα ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια που βρίσκονται στο Μαϊάμι της Φλόριντα των ΗΠΑ, με τις δυο πλευρές να συμφωνούν σε αυτή τη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα για αυτούς τους σκοπούς. Η μη εγκυρότητα ή η μη εκτελεστότητα κάποιας διάταξης της παρούσας Συμφωνίας δεν επηρεάζει το υπόλοιπο τμήμα της.

  12.5 Πλήρης Συμφωνία, Τροποποίηση. Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Καμία ακύρωση, συγκατάθεση, τροποποίηση ή αλλαγή των όρων της Συμφωνίας δε δεσμεύει το Depositphotos, εκτός αν υπάρχει γραπτή υπογραφή του που τότε οποιαδήποτε ακύρωση, συγκατάθεση, τροποποίηση ή αλλαγή ισχύει για συγκεκριμένη περίπτωση και ορισμένο σκοπό. Ο Χρήστης αποποιείται όρους που ορίζονται σε οποιαδήποτε εντολή αγοράς (ή άλλο παρόμοιο έγγραφο) του Χρήστη που είναι επιπρόσθετοι ή αντίθετοι  με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Αυτοί οι όροι θεωρούνται από το Depositphotos ως προτεινόμενες τροποποιήσεις της  παρούσας άδειας και απορρίπτονται. Η εντολή αγοράς του Χρήστη ισχύει μόνο ως απόλυτη δέσμευση του Χρήστη για την πληρωμή της άδειας χρήσης των αρχείων του Depositphotos, σύμφωνα με τους όρους (και μόνο τους όρους) που ορίζονται εδώ. Το Depositphotos μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Συμφωνία κατά καιρούς, ενημερώνοντας γραπτώς (με email) το Χρήστη για τις τροποποιήσεις.

  Κατά την ατομική συμφωνία, η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται, με ένα πελάτη για την αγορά ενός αρχείου, η εταιρεία Depositphotos έχει το δικαίωμα αλλαγής της λίστας των επιτρεπτών και απαγορευμένων τρόπων χρήσης του αρχείου. Όλες αυτές οι αλλαγές περιγράφονται και καθορίζονται ειδικά και ξεχωριστά στη συμφωνία με τον πελάτη, χωρίς να πραγματοποιούνται αλλαγές στους κανονισμούς του site.

  12.6 Κόστος, Δαπάνες και Αμοιβές Δικηγόρων. Ο Χρήστης καλείται να αποζημιώσει το Depositphotos για όλα τα εύλογα έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του δικηγόρου) που προκύπτουν προς το Depositphotos κατά την αργοπορία πληρωμών του Χρήστη. Αν το Depositphotos προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια ενάντια του Χρήστη για την επιβολή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας, τότε το Depositphotos  δικαιούται να ανακτήσει από το Χρήστη το πραγματικό κόστος, τα έξοδα, την αμοιβή του δικηγόρου (συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών δαπανών), τα οποία κάλυψε το Depositphotos σχετικά με αυτή την ενέργεια και σε σχέση με την έκδοση και την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης ελήφθη με αυτό τον τρόπο.

  12.7 Εκχώρηση. Η Συμφωνία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις δε μπορούν να μεταβιβαστούν, μερικά ή ολικά, από το Χρήστη, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Depositphotos, με οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη εκχώρηση ή μεταβίβαση να θεωρείται άκυρη.  Το Depositphotos έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την παρούσα Συμφωνία σε διάδοχο του συνόλου ή της συγκεκριμένης υπηρεσίας της επιχείρησης Depositphotos. Σε περίπτωση έγκρισης εκχώρησης ή μεταβίβασης στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, αυτή η Συμφωνία ή οι σχετικοί όροι θα πρέπει να δεσμεύονται και ισχύουν προς όφελος των διαδόχων, των εκτελεστών, των κληρονόμων, των αντιπροσώπων, των διαχειριστών των δυο πλευρών.

  12.8 Ειδοποιήσεις. Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή επικοινωνία μεταξύ των δυο πλευρών θα πρέπει να είναι γραπτή και να αποστέλλεται είτε προσωπικά, είτε με φαξ, είτε με πιστοποιημένο ταχυδρομείο, προπληρωμένα τέλη και αίτημα απόδειξης παραλαβής,  απευθυνόμενη η μια πλευρά στην άλλη σε συγκεκριμένη διεύθυνση, ή σε άλλη διεύθυνση που μπορεί μια από τις δυο πλευρές να ορίσει μετά από ειδοποίηση. Όλες οι ειδοποιήσεις πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα και θα είναι αποτελεσματική κατά την παραλαβή.

  12.9 Αγγλική γλώσσα. Οι δυο πλευρές συμφωνούν ότι η παρούσα Συμφωνία και όλα τα σχετικά έγγραφα θα έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Οι όροι αυτής της Συμφωνίας ή οποιαδήποτε ειδοποίηση προς το Χρήστη σε άλλη γλώσσα πέραν της αγγλικής είναι μόνο για τη διευκόλυνσή του. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και άλλης γλώσσας, η αγγλική έκδοση υπερισχύει.

  12.10 Τίτλοι, Υπότιτλοι, Λεζάντες. Οι τίτλοι, οι υπότιτλοι και οι λεζάντες που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία έχουν συμπεριληφθεί για την ευκολία της αναφοράς και της διευκόλυνσης και δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας.

  12.11 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΤΟ DEPOSITPHOTOS ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

  Αγαπημένα
  Αγαπημένα Προσθήκη στο Καλάθι Νέος Φάκελος Pυθμίσεις
  • Προβολή Φακέλου
  • Move Folder
  • Επεξεργασία Φακέλου
  • Διαγραφή Φακέλου
  • Show Preview
  Κάντε κλικ για να προσθέσετε
  σημειώσεις σε αυτόν τον φάκελο.
  Σημειώσεις: